خیابان کشی و پیاده رو سازی قطعه 20 و 95 منظقه نزارک شهر دهوک

ساختمان فرمانداری شهرستان آکره – استان دهوک

60 واحد آپارتمان در شهرک آوا – شهرستان زاخو – استان دهوک