محوطه سازی و تاسیسات کل سایت کارخانجات توربین های گازی-تهران

تسطیح و جدول گذاری شهرک یاسمن – خوی