ساختمان اداری تجاری سپیدار(عراقی)-تهران

فضاهای اداری و نگهبانی کارخانجات توربین های گازی-تهران

فونداسیون و اسکلت فلزی ساختمان اداری بروجردی- ارومیه

مدرسه الماسی -تهران

آسایشگاه قادر- تهران

60 واحد آپارتمان مسکونی - ارومیه