فضاهای اداری و نگهبانی کارخانجات توربین های گازی-تهران

 

-