خیابان کشی و پیاده رو سازی قطعه 20 و 95 منظقه نزارک شهر دهوک

 

اجرای خیابان کشی و پیاده رو سازی قطعه 20 منظقه نزارک شهر دهوک –استان دهوک