محوطه سازی و تاسیسات کل سایت کارخانجات توربین های گازی-تهران

 

-